در روزهای اخیر امکانات جدیدی به سامانه ملی پرتال اضافه شده که به شرح زیر است

گفتنی است در روزهای آتی قالب‌های جدیدی به صورت رایگان به سامانه ملی پرتال اضافه خواهد شد که اطلاع رسانی مربوطه صورت خواهد گرفت